ZOO Patrola: 10.00 – 17.00

ZOO Kutak: Uto – Pet (zakazivanje)

Sub – Ned: 11.00 – 17.00

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku promotivnog materijala

JAVNA NABAVKA

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku promotivnog materijala

BL 2.1. Promotivni materijal, 15.000 (petnaest hiljada) magnetića dizajna u skladu sa eko-standardima, vrednosnim opredeljenjima i potrebama udruženja ZOO planet, u punoj kolor štampi, a koja je u aplikaciji predstavljena u aktivnosti A3 Promocija ideje o dobrobiti životinja.

Sredstva su obezbeđena kroz projekat “Životinje u Fokusu: ZOO Planet na putu ka novom prihvatilištu”, odobrene projektne aplikacije i odobrenog budžeta Projekta, i odobrene pozicije u okviru odeljka 2. Programski troškovi, bl 2.1. Promotivni materijal , kao i Smernica za sprovodjenje projekata u programu Istraži-odsnaži koji sprovodi Trag fondacija.

O projektu:

Cilj projekta “Životinje u Fokusu: ZOO Planet na putu ka novom prihvatilištu” je doprinos unapređenju kapaciteta lokalnih zajednica za spasavanje i prihvat (divljih) životinja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Zakonom o dobrobiti životinja. Ovaj projekat se sprovodi u okviru programa ISTRAŽI-OSNAŽI uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Takođe, cilj je edukovati mlade u Gradu Nišu i ostalim gradovima obuhvaćenih projektom (ukupno 15 opština i gradova) o važnosti zajedničkog života ljudi i životinja u jedinstvenom eko sistemu i važnosti spasavanja i zbrinjavanja životinja kroz organizovanje 15 edukacija, na 15 javnih prostora/trgova/parkova u 15 JLS. Cilje je i osnažiti kapacitete ljudskih resursa u lokalnim zajednicama kroz uključivanje novih volontera i mreže volontera u 15 lokalnih zajednica a koji bi kao volonteri bili uključeni u spašavanje i zbrinjavanje životinja kao i u prenošenje informacija stanovništu o pravilnom postupanju usled pojave određenih vrsta životinja u njihovom okruženju, a posebno stručnjaka iz oblasti veterine i biologije. Kroz aktivnost A3 posebno se radi na promociji ideje o dobobiti životinja.

Postupak nabavke i sadržaj ponude:

a) Predmet nabavke je Promotivni materijal 15,000 (petnaest hiljada) magnetića, dizajna u skladu sa eko-standardima, vrednosnim opredeljenjima i potrebama udruženja ZOO planet, u punoj kolor štampi, a koja je u aplikaciji predstavljena u aktivnosti A3 Promocija ideje o dobrobiti životinja. Detaljniji opis proizvoda koji je predmet javne nabavke izgleda ovako:

Magnetić je poželjno da bude od drveta (ili nekog materijala koji je prerađeno drvo) sa digitalnom štampom (full color) sa likom životinje sa jedne strane i magnetom koji je pričvršćen za drveni deo sa druge strane. Prečnik magneta treba da bude 7-8 cm, upakovan u foliju sa deklarativnim kartonom sa štampom u boji, a koji će imati opis kampanje/logo organizacije. Fotografija očekivanog izgleda i primera magnetića koji je upakovan u traženu foliju nalazi se u prilogu.

b) Pravo učešća u postupku nabavke imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju uslove za izradu promotivnog materijala koji je predmet javne nabavke. Dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač je obavezan da dostavi uz ponudu sa referencama u izradi ove vrste promo materijala.

c) Cena se iskazuje u dinarima u bruto iznosu.

d) Maksimalan raspoloživi iznos u budžetu Projekta za nabavku usluge bl 2.1. je do 450,000.00 RSD. Ukupan iznos biće isplaćen prema dinamici plaćanja koja će biti utvrđena ugovorom sa odabranim ponuđačem.

e) Ponude se dostavljaju neposredno u prostorijama udruženja ZOO Planet Čegarski put bb, selo Kamenica, Niš, e-mailom na zooplanet.nis@gmail.com ili putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NABAVKU PROMOTIVNOG MATERIJALA bl 2.1.”- NE OTVARATI”, na adresu Udruženje ZOO Planet, Čegarski put bb, selo Kamenica, Niš najkasnije do 07.07.2024. godine, do 12 časova.

f) Prispele ponude će biti komisijski otvorene odmah po isteku vremena za dostavljanje ponuda navedenom u tački 3. ovog poziva, u prostorijama naručioca Udruženja ZOO Planet Čegarski put bb, Kamenica, Niš

g) Odluka o izboru najpovoljnije ponude u nabavci biće doneta najkasnije u roku od 2 dana od dana dostavljanja ponuda .

h) Kriterijum za ocenjivanje ponuda biće: ekonomski najpovoljnija ponuda. Dostavljena ponuda će biti ocenjena od strane Komisije za odabir ponuđača, najkasnije u roku od 2 dana od roka za dostavljanje ponuda i ponuđači će biti obavešteni o odluci Komisije istog dana. Komisija će utvrditi da li ponuda ispunjava sve uslove koji su opisani u pozivu za dostavljanje ponude. Samo ispravne ponude, koje sadrže sve tražene informacije i navedenu dokumentaciju, mogu biti ocenjene u skladu su kriterijumima.

Sva dodatna objašnjenja i informacije o pozivu za dostavljanje ponuda za uslugu mogu se dobiti preko osobe za kontakt: Sandra Nikolić, zooplanet.nis@gmail.com